Magie

Jak se rozšiřovalo vědění o magii, všimli si čarodějové, že různé typy kouzel spolu hlouběji souvisejí. Podrobné výzkumy nakonec vedly k objevení heptagramu, základního magického symbolu užívaného v mnoha různých situacích. A skrze heptagram bylo objeveno sedm základních sil, sedm elementů:

Jedná se o na vrcholu stojící hvězdy (symbol pentagramu), smrt (zavřené oko), měsíc (půlměsíc), oblohu (spirála), život (kapka vody), slunce (překvapivě slunce) a kov (čtverec). Šest z těchto sil stojí ve dvojicích proti sobě. Jen hvězdy nemají opoziční element.

Magie stínu, která do heptagramu nezapadá, je zmíněna pod popisem jednotlivých elementů.

Jednotlivé elementy

Nyní se zaměříme na jednotlivé magické síly a pokusíme se je co nejlépe charakterizovat.

Hvězdy

Hlavní element. Jako jediný nemá opozitum. Jedná se moc, která přichází od samotné podstaty bohů. Nejedná se o sílu samotných jednotlivých bohů, ale spíš jejich esenci – sílu, ze které jsou z části stvořeni a ze které částečně čerpají všechnu sílu. Pokud by hvězdy, tedy bohové, byly ryby v rybníku, magie hvězd je voda, ve které plavou. A tomuto rybníku se říká arkána.

Pochopit magii hvězd na mistrovské úrovni je velice náročné, právě kvůli její nejisté a těžko uchopitelné podstatě. Na druhou stranu, poskytuje široké možnosti uplatnění, hlavně pro obyčejné čaroděje, mágy, zaříkávače a jiné.

Smrt

Každý život někdy končí. Lidé umírají. Duše ale přežívá. Smrt a bohové smrti se starají o duše a o jejich odvedení do posmrtného života a následné začlenění zpět do cyklu. Smrt je tajemná, nebezpečná a často složitá na pochopení.

Magie smrti souvisí s myšlenkami konce, uzavírání cyklu, smrtelnosti, ale i spravedlnosti, rovnováhy a osudu. Velkou součástí magie smrti je práce s dušemi. Smrt často využívají nekromanti a temní mágové, kteří se snaží využívat moci manipulovat s dušemi a smrtelností.

Smrt sama a její bohové často zaměstnávají spoustu bytostí – zaměstnance smrti, smrťáky a jiné. I když jsou obecně vnímáni jako ti špatní, jsou to jen správci smrti a spravedlnosti.

Opozitem elementu smrti je život.

Hesla: smrt, duše, konec, spravedlnost, nestrannost, rovnováha, osud, smrtelnost

Život

Pod element života spadá jednoduše vše živé, vše co v sobě má duši a je napojeno na všechny duše na světě. Život je energie, která prochází celým světem. Život je silný, ale těžko se dá zneužít. Člověk mu musí věřit a magie života musí věřit jemu. Často si zakládá na uctívání a důvěře.

Nejdůležitější složkou života je příroda a vše s ní spojené. Samotná moc přírody je protkána životem a spojuje vše živé do jednoho velkého celku. Moc přírody samotné je veliká a všudypřítomná, ale nenechává se jen tak snadno využít. Často je divoká a nespoutaná, plná kreativity a chaosu. Ovládat divočinu je zároveň o úctě a pochopení, ale i o zvládání nečekaného a divokého.

Jednou z důležitých složek magie života je i voda. Voda jako nositel života prochází úplně vším živým, bez ní nelze žít a ona je všude tam, kde je život. Je stejně nevyzpytatelná a mocná, jako život sám.

Opozitem života je smrt.

Hesla: život, duše, životní energie, důvěra, úcta, pochopení, příroda, divokost, nespoutanost, divočina, kreativita, chaos, voda, léčení

Slunce

Silný element pravdy a čistoty. Slunce vše projasňuje, tam, kde je něco nejisté, vnáší pravdu. Odkrývá tajemství a ukazuje pravou podstatu. Před sluncem se nedá snadno skrýt žádné tajemství. Vidí hluboko do duše a prohlédne každou lest. Element slunce je síla, která vidí neviditelné a nachází skryté. Jeho slabinou ale je, že na věci často pohlíží polárně – černá a bílá, dobré a zlé, s námi nebo proti nám. Nevšímá si detailů a často věci vidí velmi povrchně a přímočaře.

Jednou z důležitých složek elementu slunce je oheň. Oheň souvisí s pravdou, kterou slunce odkrývá ve významu očištění, ničení nepravé podoby věcí, projasňování a záchrany před nepravostmi. Oheň je čistota, která smývá nepravdy a polopravdy.

Opozitem slunce je měsíc.

Hesla: pravda, projasnění, prohlédnutí, odkrývání tajemství, vidění, nacházení, přímočarost, povrchnost, oheň, očištění, osvícení, spása

Měsíc

Měsíc je element nejasnosti. Nahlíží na vše z různých úhlů, je velice subjektivní a vidí více než jednu pravdu. Je velmi citlivý, precizní. Velmi silně vnímá maličkosti a všímá si detailů. Uznává zachování tajemství a posvátností. Cítí, neposuzuje vše jen z povrchního pohledu a prvního dojmu. Duše a mysl je pro něj záhadou, které je třeba si vážit a věřit jí. Měsíci vždy záleží na výkladu a na situaci, nikdy neodsuzuje. Víc než jakýkoli jiný element chápe limity poznání světa smrtelníky.

Element měsíce je velmi křehký a citlivý a je nutné s ním nakládat jemně. V rukou odborníka může být ale nesmírně efektivní právě proto, že ví, kam přesně směřovat svoji sílu.

Opozitem měsíce je slunce.

Hesla: detail, nejasnost, úhel pohledu, subjektivita, více pravd, citlivost, preciznost, tajemství, iluze, cit, záhadno, posvátno, mysl, neodsuzování, jemnost, lehkost

Obloha

Obloha je element energie. Jako nebe samotné, je i síla tohoto elementu nestálá, neustále v pohybu a propletená. Obloha je síla tvořivosti a hravosti, neustálých začátků a konců, nekonečných cyklů. Nikdy nezůstává na jednom místě, je komplexní a spletitá a pro běžného pozorovatele naprosto nesmyslná. Je elementem inovací a pokroku, času a změn.

Hlavními aspekty elementu oblohy jsou vítr a blesky. Nehmotné síly, nikde nezačínající a nikde nekončící. Síly, každou vteřinou měnící své místo, moc a směr. Naprosto nepředvídatelné.

Obloha je element náročný na zvládnutí, ale kdo ho uchopí správně, objeví jeho skrytý potenciál – proměnlivost a nestálost v čase i prostoru. Spadají pod něj často práce s nehmotným a neuchopitelným.

Opozitem oblohy je kov.

Hesla: energie, pohyb, tvořivost, hravost, spletitost, nestálost, proměnlivost, inovace, nehmotnost, lehkost, čas, vítr, blesky, elektřina, počasí

Kov

Element čisté podoby země a hmoty. Je pevný a silný. Neměnný a fyzický hmotný. Je reálný, viditelný. Je věčný, přítomný a trvající. Pod element kovu spadají všechny práce s hmotou a fyzičnem. Element je to tvrdý a nepoddajný, těžko se mění a má svoji pevnou podstatu, ale i přesto – a možná právě proto – pod něj spadají řemesla, vytváření a přetváření věcí, nebo i transmutace.

Element kovu je všude tam, kde je fyzická hmota. Jeho síla je v půdě, v kameni, v nerostech, v horách a skalách. On tvoří kontinenty a po něm kráčí vše živé. Důležitou součástí elementu kovu jsou runy, runová magie a runová práce. Runy pracují s pevností a neměnností elementu a přetváří jeho surovou sílu. Runová magie je často strohá, silná a nevratná.

Opozitem kovu je obloha.

Hesla: hmota, fyzično, pevnost, síla, hmotnost, realita, přítomnost, trvání, neměnnost, nepoddajnost, vytváření, přetváření, transmutace, půda, kameny, nerosty, hory, skály, runy, runová magie, runová řemesla, surovost, strohost, nevratnost

Magie stínu

Stranou běžného systému magie stojí stín. Ví se, že to není klasický element. Je zkoumán již přes sto let, ale stále není zcela probádán. Jeho využívání přináší nečekané, rychlé výsledky, na druhou stranu stín dokázal mnohokrát i ublížit – jeho uživatelé před sto lety stáli za vraždou velekněžky sluneční církve. Základní otázka tedy zní: je Stín zlý, anebo jsou jen něktěří uživatelé Stínu zlí?

Test magické afinity

Přemýšlíte, jaký ze sedmi elementů vám nejlépe sedne? Vyzkoušejte náš naprosto profesionální test magické afinity, který vám toto velké tajemství odhalí! Autorem testu je Dejv Zrzek. 🙂